BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için kurulmuştur.

BGYS, SİBERSON'un kurumsal süreçlerinin ve genel yönetim yapısının bir parçasıdır. Bilgi güvenliği süreçleri, bilgi sistemlerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate alınmış ve htiyaçlar doğrultusunda ölçeklenmiştir.

SİBERSON uygulamakta olduğu BGYS kapsamına uygun olarak ISO 27001 standardını incelemiştir. Bu standart, iç ve dış paydaşlara SİBERSON'un kendi bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini göstermek amacıyla da kullanılabilir.

Kurumsal Bilgi Güvenliği Politikası, kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika, SİBERSON'un bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlerine kılavuzluk etmeyi, bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

  • İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
  • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
  • BGYS'yi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek
  • Bilgi varlıkları başta olmak üzere SİBERSON'a ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak
  • BGYS ile SİBERSON çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek
  • BGYS sayesinde SİBERSON iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmak